نحوه استفاده: 
ابتدا شماره زبان آموزی (واقع دررسید ثبت نام) خود راوارد نموده و کلید "مشاهده نتیجه" را  فشار دهید، اولین ردیف جدول آخرین  نمرات تحصیلی شما  خواهد بود. درصورت تمایل به مشاهده ریز نمرات به جدول پایین صفحه دقت نموده و از گزینه  "ریزنمرات" برای این منظور استفاده نمائید.
شماره زبان آموز:
 
انتخاب ترم مورد نظر:
نام و نام خانوادگی :
نتیجه:
LEVEL:
  راهنمای نمرات:
 
تکالیف = 5 صحت = 5 علاقه = 5 شرکت = 5 Oral = 10 Escrib = 10 PART = 20 FIN = 40 MID = 20 Spanish
تکالیف = 5 صحت = 10 علاقه = 5 شرکت = 10 Atte = 5 Wri = 5 PART = 30 FIN = 40 MID = 20 English
تکالیف = 4 صحت = 5 علاقه = 4 شرکت = 4 Oral = 8 Ecrit = 15 PART = 17 FIN = 40 MID = 20 French
تکالیف = 10 صحت = 5 علاقه = 5 شرکت = 10 Sp. = 5 Sch = 5 Ka. = 30 Ap. = 30 Zp. = 30 German