بسمه تعالی
   
   
:تاریخ صدور
:شماره گواهی
به:
 
به این وسیله گواهی میشود آقای/خانم -  به شماره زبان آموزی  
 ساعت طی جدول ذیل در این موسسه مشغول به آموزش بوده است  به میزان
لطفا شماره زبان آموزی خود را وارد نموده و کلید اینتر را فشار دهید
گواهی صادره می باید ظرف 24 ساعت به تایید موسسه برسد، در غیراینصورت فاقد ارزش قانونی خواهد بود