کمترین.نمره   آخرین.نتیجه کد.زبان.آموزی
بیشترین.نمره   میانگین.نمرات اولین.مراجعه
در صورتی که زبان آموز ما هستید شماره دانشجویی خود را وارد کنید.چنانچه قصد ثبت نام دارید یا مانده حساب خود را می خواهید پرداخت نمائید، دکمه ورود را بزنید پرداختی.تاکنون
مانده حساب