نحوه برگزاری کلاسهای عمومی:

  • دوره های ترمیک

روزهای زوج:

         (  شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) 3 جلسه 2 ساعته در 17 جلسه

روزهای فرد:

        ( یکشنبه و سه شنبه) 2 جلسه 2 ساعته در 17 جلسه

  • کلاسهای آخر هفته مخصوص شاغلین:

         روزهای پنجشنبه، 8 جلسه 4 ساعته

  • کلاسهای مکالمه:

         پنجشنبه ها، هر دوره به مدت 6 هفته ( 12 جلسه 1.5 ساعته)

 کلاسهای Pre-IELTS  و IELTS:

  • دوره های تخصصی  IELTS:

            - 16 جلسه 4 ساعته (روزهای پنجشنبه )

  • دوره های Pre-IELTS:

            - 14 جلسه 2 ساعته، یک روز در هفته ( پنجشنبه)

            - و دو روز در هفته ( یکشنبه و سه شنبه)